سرویس لیچ

ادوات svc upfc statcom upqc facts در شبکه های انتقال و توزیع

  • اشتراک
کل مطالب به زبان فارسی می باشددو پروژه پایانی و نود پروژه درسی یا مقالهتعداد کل صفحات: 1160
ادوات facts در شبکه های انتقال و توزیع شامل 1160 صفحه
upfc upqc dvr Custom Power SMES TCSC facts STATCOM sssc d fact svc fact
ادوات facts و d facts و انواع آن
کل مطالب به زبان فارسی می باشد
دو پروژه پایانی و نود پروژه درسی یا مقاله
فرمت: pdf یا doc word -
تعداد کل صفحات: 1160
انواع مختلف ادوات FACTS نیز در این مجموعه ارائه شده است
موضوعات و مباحث ارائه شده در این مجموعه
آشنایی با ادوات FACTS
تاریخچه ادوات FACTS
انواع ادوات FACTS
ادوات FACTS بر مبنای تایریستور
ادوات FACTS بر مبنای GTO
ادوات FACTS در شبکه های توزیع ( ادوات D- FACTS )
انواع سه‌گانه نسل جدید ادوات FACTS
مقایسه انواع ادوات FACTS
کاربرد ادوات FACTS
طراحی ادوات FACTS
مراحل طراحی ادوات FACTS
تعیین نوع ادوات FACTS
هزینه ادوات FACTS
ارزیابی اقتصادی نصب ادوات FACTS
جایابی ادوات FACTS
بررسی روشهای مختلف جایابی ادوات FACTS
طراحی کنترلر ادوات FACTS
تعیین رنج بهینه ادوات FACTS
موقعیت و اندازه ادوات FACTS
بهبود کیفیت توان و ولتاژ با ادوات FACTS
توسعه شبکه توسط ادوات FACTS
پایدارکننده‌های مبتنی برFACTS
تاثیر پایدارکننده‌های مبتنی برFACTS
بهینه ساز شبکه الکتریکی با استفاده از ادوات FACTS
حل مشکلات شبکه با ادوات FACTS
انواع اغتشاشات فرکانس پایین و بالای ناشی از ادوات FACTS
جایابی بهینه ادوات FACTS
استفاده از الگوریتم ژنتیک در جایابی ادوات FACTS
مدل سازی استاتیکی ادوات FACTS
کاربرد ادوات FACTS در مدیریت تراکم خطوط انتقال
کاربرد شبکه های عصبی در کنترل ادوات FACTS
کاربرد شبکه های عصبی در کتترل توان توان راکتیو مبتنی بر ادوات FACTS
جایابی بهینه ادوات FACTS بر مبنای پخش بار dc
انواع جبرانسازهای توان راکتیو
کاربرد الگوریتم ژنتیک در ادوات FACTS
جایابی بهینه ادوات FACTS با الگوریتم ژنتیک
SVC ( جبران کننده استاتیکی توان راکتیو )
تعریف SVC
مدل SVC
بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با SVC
مدل سازی ، طراحی و ساخت SVC
روشهای کنترل SVC
دیاگرام سیستم کنترل SVC
طراحی کنترل کننده برای SVC
جایابی و مکان یابی بهینه نصب SVC
روش حسایت ولتاژ جهت تعیین مکان نصب SVC
محاسبه عامل تاثیر گذاری مکان نصب SVC
موثرترین مکان نصب SVC در شبکه چند ماشینه
طراحی کنترل کننده مقاوم بر اساس تئوری فیدبک کمی جهت کاربرد در SVC
بهبود عملکرد SVC
سیستم تک ماشینه و چند ماشینه همراه با SVC
میرا نمودن نوسانات الکترونیکی سیستم های قدرت با SVC
بررسی اقتصادی SVC
کنترل غیر خطی جبران کننده استاتیکی توان راکتیو (SVC)
کنترل‌کننده کلاسیک CSVC
استفاده از روش کنترل ساختار متغیر (VSC ) برای کنترل جبران کنندة استاتیکی توان راکتیو
کنترل کننده با ساختار متغییر (VSC)
نحوه طراحی کنترل کننده VSC
کاربرد منطق فازی در SVC
کنترل کننده فازی برای کنترل زاویه آتش تریستورها در SVC
کاربرد شبکه های عصبی در SVC
جبران ساز توان راکتیو براساس هوش محاسباتی
کنترل‌کننده عصبی بدون سنسور مکانیکی سرعت جهت SVC
جبران‌ساز توان راکتیو عصبی ( NSVC )
کنترل‌کننده عصبی NSVC
بهبود عملکرد ماشین های سنکرون و آ سنکرون با
دیاگرام تک خطی SVC نوع FC-TCR
بررسی پدیده تداخل در سیستمهای کنترل SVC
عملکرد و رفتار شبکه‌های شعاعی شامل SVCهای چندگانه
نصب svc درترمینال ژنراتور
کنترل هماهنگ SVC و TCSC
کنترل‌کننده های PID، بهینه ، دیجیتال، ساختار متغیر و ساختار متغیر فازی و ساختار متغیر فازی تطبیقی برای کنترل SVC و TCSC
سیستم تک ماشین باس بینهایت و TCSC – SVC
شبیه سازی SVC با متلب سیمولینک (فایل اجرایی در نرم افزار matlab simulink )
شبیه سازی svc در جعبه ابزار پاورسیس نرم افزار متلب
شبیه سازی SVC نوع FC-TCR
شبیه سازی سیستم کنترل SVC
TCSC ( جبران کننده خازنی سری یا خازن سری کنترل شده بوسیله تایریستور
)
مدار قدرت TCSC
بلوک دیاگرام سیستم کنترل TCSC
تنظیم راکتانس توسط TCSC
کاربردهای خازنهای سری کنترل‌شونده
کاربرد TCSC در پایداری سیستم های قدرت
تعیین مکان بهینة نصب TCSC
جایابی TCSC برای بهبود پایداری ولتاژ
مدار کنترل TCSC
منحنی تغییرات راکتانس معادل TCSC برحسب زاویه آتش TCR
روش شناسایی برای طراحی پایدار ساز TCSC
بلوک دیاگرام تنظیم کننده به همراه پایدار ساز نوسانات توان
طراحی پایدار ساز نوسانات توان
معرفی معیار عملکرد خط انتقال برای تعیین محل بهینه TCSC
بهبود قابلیت انتقال با TCSC
مدل سیستم قدرت با در نظر گرفتن TCSC
الگوریتم محاسبه TTC با وجود TCSC
مدیریت تراکم سیستم قدرت با TCSC
جایابی TCSC برای رفع تراکم
تاثیر اقتصادی TCSC در ناپایداری گذرا
دیاگرام مارکوف TCSC
ارزیابی قابلیت اطمینان TCSC
تاثیر TCSC بر قابلیت اطمینان
پخش با بهینه با TCSC
مدل سازی TCSC
بلوک دیاگرام سیستم کنترل TSC
شبیه سازی TCSC
SSSC
جبران کننده سنکرون استاتیکی
مدار معادل SSSC
شمای کلی SSSC
ساختار SSSC
مدل ریاضی SSSC
شمای کلی کنترلر SSSC
بررسی عملکرد SSSC
بهبود عملکرد SSSC
کاهش دامنه نوسانات حالت گذرا با SSSC
شبیه سازی
UPFC ( کنترل کننده یکپارچه توان )
تاریخچه UPFC
اساس کار UPFC
ساختار UPFC
مدل UPFC
مدل گسسته UPFC
مدار معادل سیستم UPFC
مدار معادل UPFC با منبع ولتاژ کنترل شونده
مدار معادل UPFC با منبع جریان کنترل شونده
دیاگرام فازوری سیستم UPFC
کنترل UPFC
طراحی کنترل کنندة تطبیقی برای سیستم UPFC
بهبود پایداری توسط UPFC
سیستم کنترل خارجی مبدل موازی UPFC
سیستم کنترل خارجی مبدل سری UPFC
رفتار استاتیکی UPFC
رفتار دینامیکی UPFC
میراسازی نوسانات سیستم قدرت با UPFC
اصول کنترل انتقال توان بوسیله UPFC
مدل ساده شده سیستم انتقال و UPFC
مدل فضای حالت سیستم انتقال در حالت به کار گیری UPFC
اثر UPFC در افزایش قابلیت اعتماد سیستم قدرت
طراحی UPFC
بررسی عملکرد و اثر UPFC روی سیستم، در حین خطا و پس از رفع آن
شبیه سازی UPFC
CSRT (راکتور موازی کنترل شده از نوع ترانسفورماتوری )
آشنایی با CSRT
حذف اثر کوپلاژ خازنی با استفاده از CSRT
دیاگرام CSRT
TCPST
ساختمان TCPST
مدل ریاضی TCPST
مدل تزریقی TCPST
مدار معادل TCPST
دیاگرام فازوری مدار معادل TCPST
جایابی بهینه TCPST
ادوات FACTS در شبکه های توزیع
بکار گیری ادوات FACTS در سیستم های توزیع
ادوات Custom Power
ضرورت کاربرد ادوات Custom Power
انواع ادوات Custom Power
انواع ادوات d fact
DVR (برگرداننده ولتاژ دینامیکی یا بازیاب دینامیکی ولتاژ )
تعریف DVR
نمای کلی از ساختار DVR
معرفی و تشریح اجزای DVR
اصول عملکرد DVR
عملکرد حالت ماندگار DVR
دلایل کاربرد DVR
عملکرد جبران سازی DVR
مدار معادل سیستم قدرت شامل DVR
بررسی عملکرد DVR در برابر اختلالات ولتاژ
کنترل DVR
انواع روشهای کنترل عملکرد DVR
کنترل DVR با استفاده از حلقه هیسترزیس
DVR در سیستم توزیع
مکان یابی DVR
فلوچارت مساله مکان یابی DVR
روابط حاکم بر در حالت ماندگار DVR
دیاگرام فازوری مربوط به عملکرد DVR
بهبود ولتاژ تزریقی توسط DVR
IDVR
ساختار کلی IDVR
روابط حاکم بر حالت ماندگار IDVR
نحوه عملکرد IDVR
شدیدترین کمبود ولتاژ قابل جبران در ساختار IDVR
شبیه سازی
UPQC (بهساز یکپارچه کیفیت توان )
ساختار
وظایف پایه‌ای UPQC
بهبود کیفیت توان در شبکه های توزیع با UPQC
پیکره بندی UPQC
مدار معادل UPQC
مدار معدل سیستم جبران شده UPQC
کنترل UPQC
مقایسه روشهای کنترل UPQC
کنترل UPQC با استفاده از تئوری توان راکتیو لحظه ای
بلوک دیاگرام سیستم کنترل قسمت موازی UPQC با استفاده تئوری توان لحظه‌ای
بلوک دیاگرام مدار کنترلی مبدل منبع ولتاژ موازی UPQC
بلوک دیاگرام مدار کنترلی مبدل منبع ولتاژ سریUPQC
توپولوژی و روش کنترل بهبود یافته برایUPQC
بهسازی همزمان کیفیت توان بار و منبع در شبکه ‌های توزیع با UPQC
قابلیت‌های بهساز یکپارچه کیفیت توان
ساختار عنصر اصلاح کننده UPQC
مدل مداری شبکه همراه با ساختار UPQC
مدل مشروح UPQC همراه با مدلسازی انواع اغتشاشات
روشهای ایجاد موج های مرجع در UPQC
تزریق توان از طریق UPQC
تاثیر UPQC بر قابلیت اطمینان سیستم های قدرت
ترکیب DG با UPQC
ساختار سیستم ترکیبیDG با UPQC
IUPQC
بررسی عملکرد IUPQC در برابر اختلالات ولتاژ
شبیه سازی با PSCAD/EMTDC
STATCON ( جبران ساز استانیک )
ساختمان STATCON
مدل سازی و کاربرد STATCON
مزایای STATCON
بهبود کیفیت توان با STATCON
استفاده از STATCON به همراه فیلتر پسیو جهت برای بهبود کیفیت توان
توان راکتیو باربعد از وصل STATCON
بلوک دیاگرام کنترلی STATCON
میرا کردن نوسانات با STATCON
جایابی بهینه STATCON
مدار معادل مدل میانگین STATCON
مقداریابی جبرانسازها با استفاده از الگوریتم ژنتیک
کنترل STATCON با منطق فازی
مدل متصل STATCON به شبکه در حالت دایم
حفظ شرایط پایدار سیستم با STATCON
تفاوت STATCON با svc
ترکیب STATCON با smes
ازیابی عملکرد جبرانساز ترکیبی STATCOM-SMES
ساختار جبرانساز ترکیبی STATCOM-SMES
مدل کلی جبرانساز ترکیبی STATCOM-SMES
مزایای افزودن SMES به
طرح اتصال STATCOM به ذخیره ساز SMES
کنترل جبران ساز ترکیبی STATCOM-SMES
شبیه سازی STATCON
مدل سیستم کنترل STATCON در سیمولینک نرم افزار متلب
SMES (ذخیره کننده انرژی مغناطیسی ابررسانا )
مدل SMES
مدل سازی SMES
شارژ و دشارژ سیم پیچ SMES
شناسائی مقادیر پارامترهای مدل کویل SMES
سیستم SMES از نوع مدل منبع جریان
D- STATCON ( جبران ساز استاتیک توزیع )
عملکرد حالت ماندگار D- STATCON
شرح عملکرد D- STATCON
بررسی عملکرد D- STATCON در برابر اختلالات ولتاژ
دیاگرام های فازی D- STATCON
مدل سازی D- STATCON در یک شبکه توزیع
مدار معادل سیستم قدرت شامل D- STATCON
جایابی بهینه D- STATCON در شبکه توریع
اثر D- STATCON بر رفتار دینامیکی ماشین های القایی
شبیه سازی D- STATCON با متلب سیمولینک
مدل سازی D- STATCON با استفاده از بلوک های سیمولینک نرم افزار متلب
شبیه سازی عملکرد D- STATCON
ترکیب ادوات FACTS
مقایسه ادوات FACTS
و مطالب مرتبط دیگر ( اطلاعات بیشتر از طریق تماس با 09197146361 - نوری )

قیمت (تومان) :
25000

اتفاقا سوال من هم در مورد بودجه است.من چیز اضافه ای نخواستم.مازاد بر درامد مالیاتی، در تمام استان های کشور چون مالیات خیلی کم افزایش پیدا می کند هرسال درامد مازاد دارد و در استان هزینه می شود.یعنی مثلا 6، 7 هزار متر اندازه یک استان بزرگی مثل اصفهان می شود.بله از کل استان کشور بیشتر می شود، ما به آن 7 هزار تا می رسیم باز 95 -96 درصد می شود و به 100 در 100 نمی رسیم.یعنی هیچ موقع از مازاد نمی توانیم استفاده کنیم در حالیکه مردم حق دارند.وقتی سالی 6 تا 7 هزار میلیارد تومان افزایش مالیات دارند و درآمد برای استان ایجاد می کنند باید به خودشان برگردانند.این یک حق طبیعی است و من به دوستان در دولت هم این را عرض کرده ام که بالاخره باید تشویقی به استان پول بدهید نه به خاطر آن بالای 100 درصدی که -در استان هایی که بیش از 100 درصد .ادوات svc upfc statcom upqc facts در شبکه های انتقال و توزیع  مثلا تمام جاده های فرعی شهرستان ری را با آسفالت روکش کردیم.بیشتر محرومیت استان تهران، مربوط به شهرهای استان است و نه خود شهر تهران.بحث من این است که شهرستان ها فراموش شده اند.سفر دکتر روحانی ریاست جمهوری هم بر همین اساس است که از اطراف آغاز کرده است.آلودگی هوای تهران خیلی مواقع فقط بحث بوده است.تازه توانستیم در دولت یازدهم یک کمیسیون ویژه در کنار 7 کمیسیون مجلس تشکیل شود که تهران و کلانشهرها را بررسی می کند.ادوات svc upfc statcom upqc facts در شبکه های انتقال و توزیع مثلا همین آلودگی هوای تهران بحث شد و اولین کاری که انجام شد اصلاح بنزین بود، این نزدیک به 8 درصد در هوای تهران اثر کرد.اتفاقا سوال من هم در مورد بودجه است.من چیز اضافه ای نخواستم.مازاد بر درامد مالیاتی، در تمام استان های کشور چون مالیات خیلی کم افزایش پیدا می کند هرسال درامد مازاد دارد و در استان هزینه می شود.یعنی مثلا 6، 7 هزار متر اندازه یک استان بزرگی مثل اصفهان می شود.بله از کل استان کشور بیشتر می شود، ما به آن 7 هزار تا می رسیم باز 95 -96 درصد می شود و به 100 در 100 نمی رسیم

یعنی هیچ موقع از مازاد نمی توانیم استفاده کنیم در حالیکه مردم حق دارند.وقتی سالی 6 تا 7 هزار میلیارد تومان افزایش مالیات دارند و درآمد برای استان ایجاد می کنند باید به خودشان برگردانند.این یک حق طبیعی است و من به دوستان در دولت هم این را عرض کرده ام که بالاخره باید تشویقی به استان پول بدهید نه به خاطر آن بالای 100 درصدی که -در استان هایی که بیش از 100 درصد .ادوات svc upfc statcom upqc facts در شبکه های انتقال و توزیع  مثلا تمام جاده های فرعی شهرستان ری را با آسفالت روکش کردیم.بیشتر محرومیت استان تهران، مربوط به شهرهای استان است و نه خود شهر تهران

بحث من این است که شهرستان ها فراموش شده اند.سفر دکتر روحانی ریاست جمهوری هم بر همین اساس است که از اطراف آغاز کرده است.آلودگی هوای تهران خیلی مواقع فقط بحث بوده است.تازه توانستیم در دولت یازدهم یک کمیسیون ویژه در کنار 7 کمیسیون مجلس تشکیل شود که تهران و کلانشهرها را بررسی می کند.ادوات svc upfc statcom upqc facts در شبکه های انتقال و توزیع مثلا همین آلودگی هوای تهران بحث شد و اولین کاری که انجام شد اصلاح بنزین بود، این نزدیک به 8 درصد در هوای تهران اثر کرد